Securing what matters

Coel Advocaten

info@coeladvocaten.be

Bart Coel

Bart behaalde zijn diploma van master in de rechten in 1996 en zijn masterdiploma in 1997 aan de Vrije Universiteit in Brussel. Hij is lid van de balie sinds 1997. Bart liep stage bij Loyens in Brussel ...

Lees verder ...

Frank Coel

Frank behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten in 1990 aan de Vrije Universiteit in Brussel. Hij is lid van de balie sinds 1990. Frank liep stage bij Feremans, Vets&Verreydt in Mechelen ...

Lees verder ...

Anna Mamchenkova

Na haar diploma boekhouding in 2012, deed Anna ervaring op bij diverse kantoren als boekhouder en als administratief medewerkster om zich uiteindelijk in 2018 bij het advocatenkantoor te vervoegen ...

Lees verder ...

Over ons

Het kantoor verenigt advocaten met ieder hun eigen vakbekwaamheid zodat zoveel mogelijk domeinen van het burgerlijk-, fiscaal-, administratief-, sociaal- en strafrecht kunnen worden bestreken.

Deze vakgebieden worden bediend in de ruimste zin van het woord.

De advocaten zijn gedegen procedurepleiters maar het is niet mogelijk alle technische aspecten te beheersen om de gunstige afwikkeling van uw dossier te garanderen, zodat het kantoor door jarenlange ervaring externe samenwerkingsverbanden heeft opgebouwd met onder meer artsen, ingenieurs, accountants en managers.

Wij beschikken over externen met de nodige technische expertise om u bij te staan in bepaling en waardering van materiële lichamelijke alsook morele schade, en psycho(analytische) bijstand voor slachtoffers en daders.

We hebben accountants en revisoren voor de analyse van de boekhouding in geschillen tussen vennoten, overnames, fusies en samensmeltingen van ondernemingen.

Sociaalrechtelijk hebben we ook expertise inzake geschillen voor statutaire en contractuele werknemers met inbegrip van ambtenarenrecht, alsook inzake fiscale geschillen en geschillen met overheden en derden.

Wij doen eveneens een beroep op vertrouwde landmeters, architecten en ingenieursbureaus inzake waardebepaling van roerende en onroerende goederen bij vereffeningen en verdelingen, schade inzonderheid planschade, onteigeningen, pacht, landbouwrecht, huur van onroerende goederen, alsook bouwgeschillen met de overheden, contractueel en bouwtechnische met (eigen) aannemer of architect, e.d.m…

Kortom, het kantoor beschikt over een ruime pool van externe deskundigen die kunnen optreden als eigen technische raadsman en die bijstand kunnen verlenen zowel in bemiddeling als in rechte.

Indien er een procedure voor een rechtbank dient te worden gevoerd, zijn de tussenkomsten van de advocaat alsook eigen technische raadslieden verhaalbaar als zuivere gerechtskosten op de partij die het geding verliest en dit overeenkomstig artikel 1017 ev. Ger.W. waar de wetgever een tussenkomst van de verliezende partij voorziet in de kosten van de eigen raadsman. De kosten van de technische raadslieden zijn vaak integraal verhaalbaar op de verliezende partij, de tussenkomst in de kosten van de advocaat heet de rechtsplegingsvergoeding en werd bepaald bij Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 (BS 09.11.2007) en is forfaitair.

Wij staan u bij in de beide landstalen en desgevallend inzake geschillen met internationaal karakter in het Engels, het kantoor heeft eveneens beschikking over de nodige vertalers en tolken.

Het kantoor is volstrekt ongebonden en treedt voornamelijk op in geschillen van de burger onderling en van de burger in relatie met de overheid.

Kampt uw bedrijf met moeilijkheden? We helpen u!

Kampt uw bedrijf met tijdelijke problemen? Is uw bedrijfssituatie in de loop der tijd verslechtert? De boeken neerleggen hoeft niet per sé de doodsteek te zijn! Het is vaak mogelijk om uw bedrijfssituatie recht te zetten, uw cashflowproblemen op te lossen en opnieuw te groeien en winst te realiseren.

    Ons team beschikt over drie troeven om uw bedrijf er opnieuw bovenop te helpen:
  • Een doeltreffende werkwijze: Door de jaren heen hebben we een werkwijze ontwikkeld die uw situatie vlot analyseert, oplossingen voor elk probleem identificeert en deze oplossingen snel en doeltreffend opzet.
  • Complementaire kennis: Ons team beschikt over zowel boekhoudkundige, administratieve, juridische en fiscale expertise om uw bedrijfssituatie in zijn geheel aan te pakken.
  • Een uitgebreid netwerk van partners: Indien nodig doen wij beroep op vertrouwde professionals (notarissen, gerechtsdeurwaarders, experten, landmeters …) met wie we al jarenlang succesvol samenwerken.

De eerste stap: een diagnose van uw huidige situatie

Allereerst nemen we uw bedrijf onder de loep en stellen we een volledige en uitgebreide diagnose: boekhoudkundig, fiscaal, sociaal, commercieel, bestuurlijk, vastgoed … Indien nodig werken we uw boekhouding ook bij. Daarna …

 

Bedrijven in moeilijkheden