Privacyverklaring

Coel Advocaten

info@coeladvocaten.be

1. In kader van de samenwerking en teneinde de BV Frank Coel Advocaat toe te laten zijn belangen te verdedigen, bezorgt de cliënt of diens vertegenwoordiger aan Frank Coel Advocaat mondeling of schriftelijk allerhande persoonsgegevens, zoals identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken, beroep, opleiding, financiële gegevens, klachten, incidenten, vrijetijdsbesteding, fysieke en psychische gegevens … en alle andere gegevens die nuttig kunnen zijn voor de verdediging van zijn belangen met inbegrip van bijzondere en/of gevoelige gegevens, zoals medische gegevens, strafrechtelijk verleden, gegevens waaruit ras, etniciteit, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, seksuele geaardheid, politieke opvattingen of lidmaatschap van een vakbond blijken.

2. Indien de cliënt persoonsgegevens van werknemers, aangestelden of derden meedeelt aan Frank Coel Advocaat waakt de cliënt erover dat deze gegevens verkregen, verwerkt en overgemaakt werden in overeenstemming met de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

3. De cliënt draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan Frank Coel advocaat bezorgt.

4. Frank Coel Advocaat kan daarnaast ook persoonsgegevens opvragen via officiële instanties (bij overheden, rechtbanken, gerechtsdeurwaarders…)

5. De cliënt geeft uitdrukkelijk de toestemming aan Frank Coel Advocaat om de hierboven vermelde gegevens te verwerken in kader van de verdediging van zijn belangen

6. Met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens van derden, beroept Frank Coel Advocaat zich op het gerechtvaardigd belang van de cliënt of de noodzaak voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

7. Frank Coel Advocaat behoudt daarnaast het recht om deze informatie te v erwerken met het oog op haar gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

8. Frank Coel Advocaat draagt de gegevens enkel over aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitoefening van haar opdracht en/of met toestemming van de cliënt. De cliënt wordt hier in ieder geval steeds van op de hoogte gebracht.

9. Frank Coel Advocaat kan de persoonsgegevens ook bekend maken wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure haar daartoe verplicht of in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.

10. Frank Coel Advocaat neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

11. Frank Coel Advocaat bewaart de gegevens van de cliënt gedurende 5 jaar na het afsluiten van het dossier. Elektronisch kunnen de dossiers (deels) tot 10 jaar bewaard blijven.

12. De cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, verbetering en verwijdering van zijn persoonsgegevens te richten aan Frank Coel Advocaat. Verder heeft de cliënt het recht op gegevensoverdraging van de door hem verschafte gegevens en kan hij een bezwaar tegen de verwerking richten aan Frank Coel Advocaat.

13. De cliënt kan zijn toestemming te allen tijde geheel of gedeeltelijk intrekken. In dat geval kan het wel mogelijk zijn dat Frank Coel Advocaat de cliënt niet meer kan bijstaan om deontologische of juridische redenen.

14. Frank Coel Advocaat behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

15. Indien de cliënt vragen, opmerkingen of verzoeken heeft in verband met deze privacyverklaring en de wijze waarop zijn gegevens verwerkt worden, kan hij contact opnemen met de dossierbehandelaar of via info@coeladvocaatgegevensbescherming.net.

16. Wanneer de cliënt op een bepaald moment vindt dat een van zijn rechten niet werd gerespecteerd, kan hij daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteiten (zie: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).