Onze diensten

Advies, verdediging en geschillen

info@coeladvocaten.be

Onze advocaten bieden hun unieke expertise om u te adviseren en uw belangen te verdedigen in de volgende domeinen.

Administratief recht bestuurs- en ambtenarenrecht

Verdediging van particulieren en ondernemingen tegen beslissingen van overheidsinstanties, op eender welk niveau. Van de herziening van een arbitrageprocedure tot de nietigverklaring van een beslissing door de Raad van State.

- Administratieve geschillen: weigering of herroeping van machtigingen of licenties, weigering van een huwelijk of van binnenkomst op het grondgebied, enz.

- Geschillen over benoemings- en ontslagprocedures bij statutair en contractueel personeel

Bedrijfsrecht

Advies en verdediging voor alle aangelegenheden met betrekking tot ondernemingen:

- Startups en oprichting van bedrijven: haalbaarheidsstudies en voorspellingen, keuze van de ondernemingsvorm, opstellen van het financieel plan, inschrijven bij een sociaal secretariaat, inschrijven in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen), activatie van het btw-nummer, optimalisatie van sociale bijdragen en inkomen enz.

- Geschillen tussen vennoten

- Fusies en overnames

- Reorganisaties, liquidaties en faillissementen

Fiscaal recht

Advies en verdediging voor particulieren en ondernemingen:

- Fiscaliteit van personen en bedrijven: personenbelasting, bedrijfsbelasting, vennootschapsbelasting, belastingheffing van niet-ingezetenen, btw enz.

- Registratierechten en hypotheken

- Erfrecht en (inter)nationale successieplanning

- Regionale en lokale belastingen

- Europees en internationaal fiscaal recht

- Fiscale procedures

- Verzoek om voorafgaande beslissingen, op Vlaams en federaal niveau

- Beheersmaatschappijen en patrimoniumvennootschappen

- Grensoverschrijdende fiscaliteit en preventieve dubbelbelastingverdragen

- Aankopen van tweede verblijven in het buitenland (met inbegrip van Spanje)

Burgerlijk recht

Advies en verdediging voor particulieren en ondernemingen, in het bijzonder met betrekking tot handelshuurovereenkomsten en landbouwrecht:

- Erfdienstbaarheden

- Land(bouw)pachtovereenkomsten

- Huurovereenkomsten en commerciële huurovereenkomsten

- Onteigeningen

Strafrecht

Advies en verdediging voor particulieren en ondernemingen in alle zaken met betrekking tot het strafrecht: politierechtbank, rechtbank van eerste aanleg tot aan het Hof van Cassatie, als gedaagde en als burgerlijke partij.

CTA : Nood aan advies of verdediging?


info@coeladvocaten.be