Algemene voorwarden (& tarieven)

Coel Advocaten

info@coeladvocaten.be

Behoudens andersluidende specifieke afspraken (o.a. uur-, waardetarief of forfait), dossier per dossier schriftelijk overeen te komen, worden de kosten en erelonen van de advocaten als volgt bepaald:

1. De prestaties worden enerzijds aangerekend als kosten, anderzijds als erelonen. De kosten bestaan uit de aan een dossier toewijsbare specifieke kosten en uit de vaste en variabele kantoorkosten die niet specifiek zijn toe te wijzen en op objectieve wijze worden verdeeld over alle dossiers. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

2. Volgende kosten worden in rekening gebracht:

 • Openen dossier (vaste vergoeding van 75,00€/dossier)
 • Briefwisseling (12,00€ per pagina)
 • Dactylo procedure (voor procedurestukken: conclusie, dagvaarding, inventaris, verzoekschrift… aan 14,00€ per pagina)
 • Aangetekende zendingen (25,00€)
 • Fotokopie (0,12€ per pagina, behoudens specifieke kopie voor derden aan werkelijke prijs)
 • E-mails (7,00€ per mail verzonden of ontvangen)
 • Consultatie rijksregister (15,00€)
 • Financiële verrichting (2,00€)
 • Gerechtskosten en aanverwante kosten aan werkelijke prijs
 • Kilometervergoeding (0,50€/km) in principe aan te rekenen volgens de snelste weg
 • Vacatie (wachttijd ter zitting of elders, verplaatsingstijd, aan 80,00€/u).

3. Het basisereloon schommelt tussen 125,00€ en 175,00€/u afhankelijk van de complexiteit van het dossier. Voor een eerste consultatie tot 60 minuten, zonder opening van een dossier, wordt een forfait aangerekend van 100 euro (incl. BTW).

4. Het ereloon en de kosten kunnen worden gecorrigeerd door toepassing van coëfficiënten wegens onder meer:

 • Hoogdringendheid, belang of specificiteit van het dossier;
 • De stijging van de prijzen of de evolutie van de markt.

5. De advocaat brengt de kosten en erelonen tussentijds in rekening mits het opvragen van provisiefacturen. De eerste provisiefactuur is verschuldigd bij opening van het dossier. Na de beëindiging van de opdracht om eender welke reden, ontvangt de cliënt de eindfactuur voor de geleverde diensten en gemaakte kosten tot en met de effectieve datum van beëindiging. Alle facturen zijn contant betaalbaar. In geval van niet betaling worden zij vermeerderd met de wettelijke interest en een schadevergoeding van 10% zoals voorzien bij de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

6. In dossiers met rechtsbijstand zijn de rechtsbijstandsverzekeraar en de cliënt hoofdelijk gehouden de kosten en erelonen te betalen.

7. Eventuele opmerkingen op facturen dienen binnen de 15 dagen te worden geformuleerd, bij gebreke daaraan kan hiermee geen rekening meer worden gehouden. De advocaten zijn het eerste aanspreekpunt. In geval van betwisting, kan de cliënt terecht bij de Orde van Advocaten te Antwerpen (Balie Antwerpen Bolivarplaats 20/15, 2000 Antwerpen, Tel.: 03/260.72.50 en F: 03/260.72.74, e-mail: info@balieprovincieantwerpen.be). De cliënt behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

8. In geval van niet-betaling van een factuur zijn de advocaten van rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd hun werkzaamheden op te schorten.

9. Voor het invorderen van facturen of bij betwisting hieromtrent zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen en de vrederechter van het kanton Mechelen bevoegd. Dit onverminderd de mogelijkheid om – bij wederzijds akkoord, – de zaak in arbitrage voor te leggen aan een deskundige derde.

10. De aansprakelijkheid van de advocaten blijft beperkt tot de dekking en het plafond van de door haar advocaten onderschreven verzekeringspolis via de Orde van Advocaten.

11. Bij nietigheid van één van de bovenstaande bepalingen, blijven de andere geldig.